-->

Bạn sử dụng công cụ nào để thực hiện phân tích dữ liệu?

Ngoài việc sử dụng thông tin chi tiết được thu thập từ bất kỳ công cụ nào bạn có thể đang sử dụng, một chuyên gia SEO tuyệt vời cần được thông thạo bằng cách sử dụng các chức năng trong Excel hoặc Google Trang tính để thực hiện phân tích của riêng họ.
Bạn sử dụng công cụ nào để thực hiện phân tích dữ liệu?

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO