-->

[INFOGRAPHIC] Kích thước các hình ảnh trên social media

Thiết kế những hình ảnh như avatar, cover, banner cũng rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu trên social media.


Dưới đây sẽ là các kích thước phù hợp cho việc thiết kế hình ảnh trên các kênh như Facebook, Twitter, Google plus, Youtube, Pinterest & LinkedIn.


[INFOGRAPHIC] Kích thước các hình ảnh trên social mediaeBrand
Nguồn: Umair Qureshi[INFOGRAPHIC] Kích thước các hình ảnh trên social media

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO