-->

Những lý do website của bạn đang tạm ngừng hoạt động

Website của bạn đang tạm ngừng hoạt động do một trong những lý do sau:
Những lý do website của bạn đang tạm ngừng hoạt động
1.Hosting của bạn đang sử dụng vượt quá tài nguyên cho phép.

2.Website đang bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS).

3. Website vi phạm quy định sử dụng dịch vụ.

4. Dịch vụ bị tạm ngừng do hết hạn.

5. Website đang được khóa theo yêu cầu của chủ thể.

Để có thêm thông tin xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO