-->

10 Kỹ thuật SEO mũ đen gây hại Xếp hạng Google của bạn

10 Black Hat SEO Techniques That Harms Your Google Ranking:
10  Kỹ thuật SEO mũ đen gây hại Xếp hạng Google của bạn
1. Cloaking
2. Link Exchanges
3. Duplicate Content
4. Buying Links
5. Keyword Stuffing
6. Hidden Text
7. Link farms
8. Writing for search engines
9. Over-optimization
10. Low-Quality content

#BlackHat #SEOTechniques #Google #Ranking

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO