-->

Năm 2016 nhuận tháng nào, tháng máy?

Năm 2016 nhuận tháng nào, tháng máy? Năm 2016 có nhuận không ? Cách tính năm nhuận?

Cách tính năm nhuận?
Muốn tính năm âm lịch có tháng nhuận hay không, ta lấy năm dương lịch chia cho 19,  Nếu chia hết hoặc cho các số dư 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó sẽ có tháng nhuận. ...
Nói cách khác:
Với năm âm lịch, muốn tính năm nhuận chỉ việc lấy năm dương lịch tương ứng với năm âm lịch chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.
Tính năm 2016
  • 2016/19 dư 2 :) (1)
Năm 2016 nhuận tháng nào, tháng máy?
(1): Nên năm nay không có tháng nhuận.

Năm 2016 có nhuận không ?
(1): Nên năm nay không có tháng nhuận.

1 nhận xét:

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO