-->

Các chử P trong marketing

Các chử P trong marketing

Biết người bạn.
Hiểu môi trường vật lý.
Đơn giản hóa quá trình.
Làm cho sản phẩm độc đáo.
Được ân cần của vị trí.
Do giá chúng phải.
Thúc đẩy xa và rộng.
Các chử P trong marketing
The 7Ps of Marketing!

Know your people.
Understand physical environment.
Simplify process.
Make unique products.
Be considerate of placement.
Do price them right.
Promote far and wide.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO