-->

Kích thước hình ảnh dành cho quảng cáo google adword

Kích thước hình ảnh dành cho quảng cáo google adword. Kích thước hình ảnh cho quảng cáo hình ảnh.
Kích thước hình ảnh dành cho quảng cáo google adword
Chú ý:
 • Bạn có thể tải lên quảng cáo hình ảnh có các kích thước sau trong AdWords Editor.
 • Giới hạn kích thước cho tất cả các quảng cáo hình ảnh là 150 kilobyte.
Các kích thước hình ảnh dành cho quảng cáo google adword:
 • 375 x 50
 • 414 x 736
 • 736 x 414
 • 468 x 60
 • 728 x 90
 • 1024 x 90
 • 970 x 90
 • 980 x 120
 • 930 x 180
 • 250 x 250
 • 200 x 200
 • 336 x 280
 • 300 x 250
 • 970 x 250
 • 120 x 600
 • 160 x 600
 • 425 x 600
 • 300 x 600
 • 320 x 50
 • 300 x 50
 • 240 x 400
 • 250 x 360
 • 480 x 32
 • 300 x 1050
 • 768 x 1024
 • 1024 x 768
 • 580 x 400
 • 480 x 320
 • 320 x 480
 • 300x100
 • 750x300
 • 750x200
 • 750x100
 • 950x90
 • 88x31
 • 220x90
 • 300x31
 • 320x100
 • 980x90
 • 240x133
 • 200x446
 • 292x30
 • 960x9
 • 970x66
 • 300x57
 • 120x60

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO