-->

46 phần mềm tốt nhất để xây dựng liên kết

Xây dựng phần mềm nhu cầu liên kết nếu bạn muốn tạo ra một mối quan hệ backlink xuất sắc. SEO hiện đại chủ yếu phụ thuộc vào xây dựng quan hệ trong mạng lưới web khác nhau.

Các trang web của bạn hơn có mạng lưới web, mạnh mẽ hơn trang web của bạn. Vì vậy, bạn phải cẩn thận để xây dựng backlink an toàn. Đối với những mục đích, bạn có thể giúp đỡ từ các phần mềm liên kết xây dựng nổi tiếng khác nhau hoặc các công cụ.
Hôm nay, tôi về cơ bản cho bạn phần mềm xây dựng 46 liên kết hoặc công cụ có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn cũng như tạo ra một mạng lưới liên kết có giá trị mà cuối cùng mang lại thành công.

Dù sao, chúng ta hãy xem các phần mềm xây dựng liên kết dưới đây.
 1. LinkSearching– find sites for backlink building - http://linksearching.com/
 2. Google Webmaster Tools - https://www.google.com/webmasters/
 3. Ahrefs– backlink checker - https://ahrefs.com/
 4. Bing Webmaster Tools - http://www.bing.com/toolbox/webmaster
 5. Open Site Explorer - https://moz.com/researchtools/ose/
 6. Link Prospector-link building tool - http://citationlabs.com/
 7. Backlink Hunter - http://www.webseoanalytics.com/free/seo-tools/backlink-hunter.php
 8. BuzzStream– for link building - http://www.buzzstream.com/link-building
 9. LinkResearchTools - http://www.linkresearchtools.com/
 10. Advanced Link Manager-link management software
 11. SEObookLink Tools
 12. ProRankTracker
 13. SEMrush
 14. Raven Tools– manage link programs
 15. GSA Search Engine Ranker-link building automation
 16. ScrapeBox– Link Building Automation
 17. GScraper– link building automation
 18. Integrity– find broken links on Apple IOS computers
 19. Link Bird– linkbuilding software
 20. LinkRisk-Link Analysis Tools
 21. LinkVana
 22. Majestic– planet’s largest Link Index database
 23. UltimateDemon-ultimate link building software
 24. Linknabber– free backlinks tools
 25. Linkdex-link building software
 26. AdvancedWeb Ranking
 27. Internet Business Promoter
 28. Link Assistant
 29. Amazon’s Mechanical Turk-automate link buildingprocess
 30. Wordtracker’s Link Builder
 31. WhoLinkstoMe-backlinkanalytics
 32. Tout
 33. Market Samurai-link building software
 34. Ontolo– backlink research tools
 35. MozBar
 36. SEOMoz PRO– more than link building tools
 37. Link Prospector– fast links builder
 38. Followerwonk
 39. Wbacklink– safe backlink indexing
 40. Money Robot– link building software
 41. Backlink Builder-free backlink builder/generator tool
 42. Backlink Beast-backlink building software
 43. Yahoo Site Explorer– find new links faster
 44. Blekko-free backlink data
 45. Backlink Builder
 46. Whitespark
Dịch vụ online, nếu bạn muốn danh sách trên các phần mềm liên kết xây dựng hoặc các công cụ, bạn có thể chia sẻ nó cho những người khác. Hy vọng, những công cụ xây dựng backlink giúp bạn rất nhiều.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO