-->

Blend-Tạo và tùy chỉnh gradient CSS3 tuyệt đẹp.

Blend-Tạo và tùy chỉnh gradient CSS3 tuyệt đẹp. Công cụ Gradient này cho CSS là thực sự tiện dụng. Tôi sử dụng nó trên trang web của tôi và đã thoát khỏi hình ảnh nền gradient tôi đã có. 
#css #gradient #colours

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO