-->

Google+ Web cập nhật 10 tháng 11

Trong hai ngày qua, John & Daniel chia sẻ một số tính năng mới, chúng tôi đưa ra về những trải nghiệm Web Google+:
* Tắm nhanh Web tải trang với AMP: 
* Gửi bài dễ dàng hơn trong cộng đồng: 
Hãy theo dõi các bản cập nhật nhiều sớm và như mọi khi, xin vui lòng tiếp tục gửi cho chúng tôi những ý tưởng / vấn đề bằng cách sử dụng mục trình đơn Gửi phản hồi của bạn.

Cảm ơn ~

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO