Bing cập nhật bản gỡ xuống DMCA và quá trình xóa bản quyền

Công cụ quản trị trang web Bing giành được phần xóa nội dung để xem và hấp dẫn các lần ngừng DMCA.

Bing đã thông báo họ đã cập nhật quy trình xử lý việc xóa bản quyền và yêu cầu gỡ bỏ DMCA. Nhóm công cụ quản trị trang web Bing cho biết họ đã "sắp xếp hợp lý quá trình xóa bản quyền".
Bing cập nhật bản gỡ xuống DMCA và quá trình xóa bản quyền

Bing đã thêm một phương pháp để quản trị viên web xem thông báo xóa bản quyền và khiếu nại những quyết định đó trực tiếp và dễ dàng.

Trong Công cụ Quản trị Trang web Bing, có một phần có tên "Thông báo về Xóa bản quyền". Tại đó bạn có thể xem các thông báo này và thu hút họ, nếu muốn.

Đây là một ảnh chụp màn hình:

Dưới đây là chi tiết hơn về chính sách bản quyền của Bing, và đây là bản tóm tắt của báo cáo xóa.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO