-->

12 ứng dụng email marketing

Các công cụ email marketing miễn phí tốt nhất
12 ứng dụng email marketing
TinyLetter
https://tinyletter.com/
EmailOctopus
https://emailoctopus.com/
Benchmark Email
https://www.benchmarkemail.com/
MailChimp
https://mailchimp.com/
Mailerlite
https://www.mailerlite.com/
Sendicate
https://www.sendicate.net/
Campayn
https://www.campayn.com/
VerticalResponse
https://www.verticalresponse.com/
SendinBlue
https://www.sendinblue.com/
Mailjet
https://www.mailjet.com/
Sendwithus
https://app.sendwithus.com/login
Django Drip
https://github.com/zapier/django-drip

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO