-->

Mẫu phân tích cạnh tranh file Excel

Mẫu phân tích cạnh tranh này cung cấp bảng tính chi tiết để đánh giá doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh của bạn dựa trên các loại sản phẩm khác nhau.
Mẫu phân tích cạnh tranh file Excel
Đối với mỗi sản phẩm, so sánh các thuộc tính và kênh chính, giá cả, độ tin cậy, khuyến mại và bất kỳ phát hiện có liên quan nào khác từ nghiên cứu của bạn. Xác định các đối tác và cơ hội tiềm năng và sử dụng phân tích cạnh tranh của bạn để thông báo chiến lược tiếp thị của bạn.

FORM ĐĂNG KÝ TẢI

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO