-->

VPS miễn phí tốt nhất cho sinh viên không có thẻ 2019

Dùng thử VPS Linux miễn phí với quyền truy cập root 2019
VPS miễn phí tốt nhất cho sinh viên không có thẻ tín dụng 2019
Dùng thử VPS Linux miễn phí
 • Arubacloud 60 ngày https://www.arubacloud.com/free-trial.aspx
 • Đám mây 30 ngày https://www.cloudways.com
 • Đám mây Alibaba 30 ngày https://www.alibabacloud.com/campaign/free-trial
 • Cửa hàng điện toán đám mây 30 ngày https://cloudstore.interoute.com/free-trial
 • Accuwebhosting 30 ngày https://www.accuwebhosting.com/vps-hosting/windows/free-vps

Dịch vụ trọn đời VPS miễn phí tốt nhất 2019
 • Google Cloud Platform Free VPS
 • Digital Ocean Free VPS trial
 • Azure Free VPS
 • Alibaba Cloud Free VPS
 • Amazon AWS Free VPS Trial
 • Linode free VPS trial
 • Vultr Free Trial
 • AccuWebHosting
 • Elastichosts
 • BabVPS.com
 • Scaleway free VPS trial
 • Bluehost Devcloud Free VPS trial
Dùng thử VPS Hosting miễn phí 14 ngày 2019 (Không cần thẻ tín dụng)
 • Microsoft Dynamics VPS Hosting (dùng thử miễn phí 15 ngày) - http://www.atum.com/
 • Elastichosts (dùng thử miễn phí 5 ngày) - http://www.elastichosts.com/cloud-hosting/free-trial
 • Lưu trữ nhạc chuông (dùng thử miễn phí 7 ngày) - http://www.desktone.com/free_trial
 • RSA Web VPS Hosting (7 ngày miễn phí) - http://www.rsaweb.co.za/cloud-servers-free-trial/
 • Lưu trữ IP tuyệt vời (miễn phí 5 ngày) - http://www.sublimeip.com/service/cloud/free-trial/
 • Gandi Hosting (dùng thử miễn phí 7 ngày) - https://www.gandi.net/hosting/trial
 • Openhosting (dùng thử miễn phí 5 ngày) - https://east1.openhosting.com/accounts/trial/
 • Eurobyte (dùng thử miễn phí 14 ngày) - http://eurobyte.ru/

VPS miễn phí tốt nhất cho sinh viên không có thẻ tín dụng 2019
 • Lưu trữ VPS dùng thử Skytap (30 ngày) - https://www.skytap.com/skytap-trial/
 • Apponfy (trọn đời) - https://www.apponfly.com/
 • NxtGen Cloud VPS (30 ngày) - https://nxtgen.com/enterprise-cloud-configurator/
 • UpCloud VPS miễn phí (30 ngày) - https://www.upcloud.com/signup/
 • Saucelabs (14 ngày) - https://saucelabs.com/signup/trial
 • Instafree (30 ngày) - http://www.instafree.com/free-vps.php
 • VirtualMaster (30 ngày) - https://www.virtualmaster.com/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO