-->

Kích thước hình ảnh Pinterest

Kích thước hình ảnh Pinterest:
  • Hình ảnh hồ sơ: 165 x 165 pixel.
  • Ghim trong nguồn cấp dữ liệu: 238 pixel x được điều chỉnh theo chiều cao.
  • Kích thước pin được mở rộng: 735 pixel x được điều chỉnh theo chiều cao.
  • Bảng ghim kích thước hoàn chỉnh: 238 x 284 pixel.
  • Ảnh bìa: 217 x 146 pixel.
  • Hình thu nhỏ: 51 x 51 pixel.
Khi bạn tạo ghim, điều quan trọng là phải có chiến lược.

Họ điều khiển lưu lượng truy cập vì họ yêu cầu bạn nhấp vào chúng để xem kích thước đầy đủ (vì vậy bạn thực sự có thể đọc hướng dẫn).
Kích thước hình ảnh Pinterest

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO