-->

Kích thước hình ảnh reddit 2021

Kích thước hình ảnh reddit 2021: Có ba biểu ngữ khác nhau tùy theo kích thước của chúng trong Reddit. Đối với cái lớn, con số là 1920x384 pixel. 1920x256 pixel cho trung bình và 1920x128 cho biểu ngữ nhỏ.

Kích thước hình ảnh reddit 2021

Xem thêm:

 • Kích thước hình ảnh reddit 2021
 • Kích thước hình ảnh Google Business 2021
 • Kích thước hình ảnh Google Form 2021
 • Kích thước hình ảnh WeChat 2021
 • Kích thước hình ảnh Pinterest 2021
 • Kích thước hình ảnh Google Ads 2021
 • Kích thước hình ảnh Snapchat 2021
 • Kích thước hình ảnh Tumblr 2021
 • Kích thước hình ảnh YouTube 2021
 • Kích thước hình ảnh LinkedIn 2021
 • Kích thước hình ảnh Facebook 2021
 • Kích thước video TikTok 2021
 • Kích thước ảnh Instagram 2021
 • Kích thước ảnh Twitter 2021

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO