-->

Kích thước video TikTok 2021

Kích thước video TikTok 2021

  • Kích thước và loại tệp: không lớn hơn 287,6 MB, không lớn hơn 500 MB cho quảng cáo
  • 1080 x 1920px, tỷ lệ khung hình 9:16
  • 15-60 giây

* Thực tế thú vị, TikTok hỗ trợ GIF cho quảng cáo.

Kích thước video TikTok 2021

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO