-->

24 công cụ bảng màu dành cho nhà thiết kế và phát triển web

24 công cụ bảng màu dành cho nhà thiết kế và phát triển web.

1. Coolors

URL: https://coolors.co/

Coolors

2. Adobe Kuler: Color wheel

URL: https://color.adobe.com/create/color-wheel/

Adobe Kuler: Color wheel

3. Paletton

URL: http://paletton.com/

Paletton

4. Degraeve's Color Palette Generator

URL: http://www.degraeve.com/color-palette/

Colllor

5. Colllor

URL: http://colllor.com/

Colllor

6. CSS Drive: Image to Colors Palette Generator

URL: http://www.cssdrive.com/

7. PaletteGenerator

URL: http://palettegenerator.com/

8. Material Palette

URL: https://www.materialpalette.com/

9. Color Scheme Generator

URL: http://www.perbang.dk/

10. Colorschemer

URL: http://hnl.name/color-schemer-online/

11. Color Palette Generator

URL: https://bighugelabs.com/colors.php

12. Color by Hail Pixel

URL: http://color.hailpixel.com/

13. Color Wizard

URL: http://www.colorsontheweb.com/

14. Palettr

URL: http://palettr.com/

15. ColourCode

URL: http://colourco.de/

16. Color Blender

URL: http://meyerweb.com/eric/tools/color-blend/

17. COPASO : Color Palette Software

URL: https://www.colourlovers.com/copaso/

18. Hex Color Scheme Generator

URL: http://www.2createawebsite.com/

19. ColorExplorer

URL: http://www.colorexplorer.com/

20. Canva Color Tool

URL: https://www.canva.com/colors/

21. HueSnap

URL: https://www.huesnap.com/

22. Khroma

URL: http://khroma.co/

23. Eggradients

URL: https://www.eggradients.com/

24. HTML Color Codes

URL: https://htmlcolorcodes.com/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO