-->

Kích thước hình ảnh Pinterest 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Tất cả các kích thước hình ảnh trên Pinterest.

Kích thước hình ảnh Pinterest

Kích thước hình ảnh Pinterest 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Ảnh hồ sơ:

 • Khuyến nghị: 280 x 280
 • Tối thiểu: 165 x 165
 • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 188 x 188

Pin tiêu chuẩn:

 • Khuyến nghị: 1000 x 1500
 • Tối thiểu: 600 chiều rộng
 • Tỷ lệ khung hình: 2: 3
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 236 x tự động

Ghim hươu cao cổ:

 • Khuyến nghị: 1000 x 2100
 • Tối thiểu: 564 x 1148
 • Tỷ lệ khung hình: 1: 2: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 236 x tự động

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO