-->

10 trang web học CSS chất lượng 2021

Một trong những trụ cột của thiết kế web front-end ngày nay, CSS - cùng với HTML và JavaScript - là một kỹ năng cần thiết phải có.

Khi internet, các trình duyệt và thiết bị phát triển, các ngôn ngữ và cú pháp được sử dụng để tạo giao diện web cũng vậy. 

10 trang web học CSS chất lượng 2021

10 nơi tốt nhất để học CSS trực tuyến

1. W3Schools (Free)

https://www.w3schools.com/css/default.asp

2. SoloLearn (Free)

https://www.sololearn.com/learning/1023

3. Codecademy (Free)

https://www.codecademy.com/catalog/language/html-css

4. MDN Web Docs (Free)

https://developer.mozilla.org/en-US/

5. freeCodeCamp (Free)

https://www.freecodecamp.org/learn/

6. Dash by General Assembly

https://dash.generalassemb.ly/

7. Udemy (Paid)

https://www.udemy.com/

8. Lynda.com (Paid)

https://www.linkedin.com/learning/

9. Treehouse (Paid)

https://teamtreehouse.com/

10. CSS Tricks (Free)

https://css-tricks.com/

11. YouTube (Free)

https://www.youtube.com/results?search_query=learn+css

Bạn đã học HTML và CSS như thế nào? Nguồn trực tuyến nào đã giúp bạn trong suốt quá trình? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn ở đây và chúng tôi sẽ cập nhật bài đăng để bao gồm các đề xuất của bạn!

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO