-->

21 Framework PHP tốt để phát triển web

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất được hơn 240 triệu trang web sử dụng. PHP phổ biến vì các chức năng tương tác, hỗ trợ tích hợp HTML và dữ liệu cũng như tính năng dễ học.

Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình phổ biến khác, PHP cũng có một số Framework hữu ích có thể nâng cao quá trình phát triển của bạn.

10. Fat-Free Framework - https://fatfreeframework.com/3.7/home

9. RedCat PHP - https://redcatphp.com/

8. Slim - https://www.slimframework.com/

Slim

7. Phalcon - https://phalcon.io/en-us

Phalcon

6. Zend Framework - https://framework.zend.com/


5. Yii - https://www.yiiframework.com/

Yii

4. CakePHP - https://cakephp.org/

3. CodeIgniter - https://www.codeigniter.com/

2. Symfony 2 - https://symfony.com/

Symfony

1. Laravel - https://laravel.com/

Laravel

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO