-->

10 trang web tốt nhất để học Photoshop miễn phí

Danh sách 10 trang web tốt nhất để học Photoshop miễn phí

Có rất ít tài nguyên có sẵn trên web có thể giúp bạn học photoshop miễn phí. Dưới đây là các trang web trực tuyến tốt nhất để học Photoshop trên web:

10 trang web tốt nhất để học Photoshop miễn phí

1. Lynda

https://www.linkedin.com/learning/search?trk=lynda_redirect_learning

2. Tuts Plus

https://design.tutsplus.com/categories/adobe-photoshop

3. Photoshop tutorials from Adobe

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html

4. Photoshop Cafe

http://photoshopcafe.com/about.htm

5. Spoon Graphics

https://blog.spoongraphics.co.uk/category/tutorials

6. Phlearn

https://phlearn.com/

8. Sleek Lens

https://sleeklens.com/photography-blog/

9. Photoshop Forums

http://www.photoshopforums.com/

10. GCF LearnFree

https://edu.gcfglobal.org/en/photoshopbasics/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO