-->

10 trang web hàng đầu để học lập trình Python

Có rất nhiều lựa chọn tốt để học Python trực tuyến vậy dưới đây là các trang web tốt nhất cho Lập trình Python.

Nếu bạn là người mới bắt đầu lập trình Python, thì bạn đã quyết định đúng khi học nó. Nó là ngôn ngữ lập trình hàng đầu và có phạm vi rộng cho công việc.

1. Python.org

https://docs.python.org/3/tutorial/index.html

Python.org

2. SoloLearn

https://www.sololearn.com/Course/Python/

SoloLearn

3. TechBeamers

https://www.techbeamers.com/

4. Hackr.io

https://hackr.io/tutorials/learn-python

5. Real Python

https://realpython.com/

Real Python

6. Simpliv

https://www.simplivlearning.com/search/sub-category/python

7. Udemy

https://www.udemy.com/courses/search/?q=python

8. Edx

https://www.edx.org/search?q=python

9. Datacamp

https://www.datacamp.com/search?q=python

10. Youtube

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO