-->

14 tiện ích mở rộng Chrome miễn phí tuyệt vời cho SEO

Mỗi công cụ SEO đều khác nhau.

Một số có dữ liệu từ khóa tốt hơn, những người khác có dữ liệu liên kết tốt hơn, những người khác đưa ra các đề xuất kỹ thuật tốt hơn… nói cách khác, không có công cụ nào hoàn hảo.

13 tiện ích mở rộng Chrome miễn phí tuyệt vời cho SEO

#1: Ubersuggest

https://chrome.google.com/webstore/detail/ubersuggest-seo-and-keywo/nmpgaoofmjlimabncmnmnopjabbflegf?hl=vi

#2: Moz

https://chrome.google.com/webstore/detail/mozbar/eakacpaijcpapndcfffdgphdiccmpknp?hl=vi

#3: Similar Web

https://chrome.google.com/webstore/detail/similarweb-traffic-rank-w/hoklmmgfnpapgjgcpechhaamimifchmp?hl=vi

#4: Redirect Path

https://chrome.google.com/webstore/detail/redirect-path/aomidfkchockcldhbkggjokdkkebmdll?hl=vi

#5: Buzzsumo

https://chrome.google.com/webstore/detail/buzzsumo/gedpbnanjmblcmlfhgfficjnglidndfo?hl=vi

#6: Meta SEO Inspector

https://chrome.google.com/webstore/detail/meta-seo-inspector/ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef?hl=vi

#7: Check My Links

https://chrome.google.com/webstore/detail/check-my-links/ojkcdipcgfaekbeaelaapakgnjflfglf?hl=vi

#8: Pagespeed Insights

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-pagespeed-insights/hfebkooaidmeboeblkkejdoepilnnjhn?hl=vi

#9: SEO Minion

https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-minion/giihipjfimkajhlcilipnjeohabimjhi?hl=vi

#10: SEOquake

https://chrome.google.com/webstore/detail/seoquake/akdgnmcogleenhbclghghlkkdndkjdjc?hl=vi

#11: Ninja Outreach

https://chrome.google.com/webstore/detail/ninjaoutreach-lite/ggafbfbbholjabenemjoimkkkookgbam?hl=VI

#12: Keywords Everywhere

https://chrome.google.com/webstore/detail/keywords-everywhere-keywo/hbapdpeemoojbophdfndmlgdhppljgmp?hl=VI

#13: Fatrank

https://chrome.google.com/webstore/detail/fatrank/jcnfkjjanbdfabigknbedgkfjkljhbdn?hl=VI

#14: Keyword Surfer

https://chrome.google.com/webstore/detail/keyword-surfer/bafijghppfhdpldihckdcadbcobikaca?hl=VI

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO